BLOG

Et Sığırcılığında Tahıl ve Yem Bitkisi Olarak Arpa

21 Temmuz 20208 dk okuma
North Dakota State University Marc Bauer-Animal Sciences Department Greg Lardy- Animal Sciences Department Kendall Swanson-Animal Sciences Department Steve Zwinger- Carrington Research Extension Center https://www.ag.ndsu.edu/publications/livestock/barley-grain-and-forage-for-beef-cattle/as1609.pdf * Bu makale, yukarıdaki linkten North Dacota Eyalet Üniversitesi'nin izniyle kısaltılarak alınmıştır.

Bu yayın, tahıl veya yem bitkisi olarak hasat edildiğinde hayvancılık için yem olarak arpanın besin değeri hakkında bilgi vermektedir. Besleme ve işleme yöntemleri hakkında ilkeler ve hayvan performansı hakkında karşılaştırmalı araştırma verileri içermektedir.

YEMLİK ARPA ENERJİ VE PROTEİN İÇERİĞİ Arpa öncelikle et sığırlarının beslenmesinde enerji ve protein kaynağı olarak kullanılır. Arpanın besin içeriği (Tablo 1) mısır, yulaf, buğday, sorgum ve tarla bezelyesi içeriği ile kıyaslanabilir. Arpanın enerji içeriği, kısmen daha yüksek lif içeriği (nötr deterjan lifi veya NDF ve asit deterjan lifi veya ADF) nedeniyle mısır, buğday ve sorgumun enerji değerinden biraz daha düşüktür. Arpanın ham protein içeriği mısırdan daha yüksektir ve buğday ve yulafa benzer, ancak tarla bezelyesinden daha düşüktür.

YEMLİK ARPANIN MİNERAL İÇERİĞİ Tüm tahıllar kalsiyum açısından düşük ve fosfor bakımından nispeten zengindir (Tablo 2) ve et sığırları için tahıl yoğunluklu diyetlerde ek kalsiyum kullanımını gerektirir. Arpanın fosfor içeriği diğer tahıllarınkine benzer. Arpa potasyum konusunda mısır, buğday veya sorgumdan daha zengindir.

ARPA ÇEŞİTLERİNİN BESLENME DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arpa çeşitleri genellikle iki sıralı veya altı sıralı, maltlık veya yem tipi, kabuklu veya kabuksuz ve un veya mumlu nişasta olarak sınıflandırılır. İki sıralı çeşitler genellikle altı sıralı çeşitlere kıyasla daha dolgun taneler ve nişastaca zengin daha yüksek test ağırlıkları üretir; bununla birlikte, ortalama besin bileşimi genellikle sadece biraz farklıdır.

İki sıralı arpa genellikle kuru yetiştirme koşullarına daha iyi adapte olur. İki ve altı sıralı arpa çeşitlerini karşılaştıran birçok çalışma, beslenme için kesin bir avantaj farkı tespit edememiştir.

Yem çeşitlerinde yüksek protein içeriği arzu edilen bir özelliktir. Kabuksuz arpa, kabuklu arpadan daha düşük lif ve daha yüksek protein ve enerji seviyelerine sahiptir.

Yetiştirme koşulları ve kültürel uygulamalar, besin içeriği ve hayvan performansı üzerinde çeşitli farklılıklardan çok daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Arpa yetiştirme bölgelerindeki hava koşullarındaki değişim, yıl etkisi, toprak verimliliği, haşere yönetimi ve hasat yeterliliği arpa tanesinin kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Kile ağırlığı veya diğer kalite özellikleri, besleme değerinin değerlendirilmesinde tek başına çeşitliliğe dayanmaktan daha yararlı olabilir. Arpa besin değerini çeşitlilik seçimi ile artırma fırsatları mevcutken, agronomik seçimler ve yetiştirme koşullara bağlı olarak da besin değerinde farklılık olması mümkündür.

ET SIĞIRI İÇİN ARPA İŞLEME Tam Arpa Çok sayıda çalışma et sığırı için işlenmiş arpa ve tam arpa karşılaştırması yapmıştır. Genel olarak, işlenmiş arpanın hayvan performansı üzerindeki etkisinin tam arpadan daha yüksek olduğu görülüyor.

Et sığırlarına verilen tam arpa %52,5'lik sindirilebilirliğe sahipken, kuru ezilen arpa yüzde 85,2 oranında sindirilmiştir (Toland, 1976). Bu çalışmada, tam arpa çekirdeklerinin yüzde 48,2'si dışkıda yeniden bulunmuştur.

Arpa, optimum kullanım için bir tür işleme gerektiren lifli bir gövdeye sahiptir. Bütün arpa çekirdekleri çiğneme sırasında mısırla karşılaştırıldığında nispeten hasarsızdır (Beauchemin ve arkadaşları, 1994). Bu, durum et sığırlarının arpayı etkin bir şekilde kullanması durumunda mekanik işleme duyulan ihtiyaçlarını vurgulamaktadır.

Kuru Ezme Kuru ezme en yaygın ve en ucuz işleme yöntemidir. Arpa her tanenin iki veya üç parçaya bölünecek şekilde ezilmeli veya kırılmalıdır. İnç başına 10 ila 12 oluklu tek kademeli bir valsli değirmen, altı ila sekiz oluklu bir merdaneden daha iyi çalışır (genellikle mısır veya bezelye işlemek için kullanılır).

Çekiçle öğütülmüş arpa, besi sığırları için önerilmez, ancak eldeki tek işleme yöntemi buysa, büyük bir elek ve yavaş rotor hızı, düşük tane miktarını azaltacaktır. Tane ince değil büyük öğütülmeli, tanecik boyutu yaklaşık 3.000 mikrondan az olmamalıdır.

Arpa, diğer bazı tahıllara kıyasla rumende hızla fermente olur (Şekil 1) ve ince öğütme bu süreci hızlandırır. Küçük parçacık boyutu maruz kalan yüzey alanını ve fermantasyon oranını arttırır, (subakut) asidoz, kurucu ve düşük yem dönüşümleri potansiyelini arttırır.

İyonoforlar ve bazı maya ürünleri gibi yem katkı maddeleri, kararlı bir rumen ortamının korunmasına yardımcı olur, ancak düzgün tahıl işleme, rasyonun karıştırılması ve rasyonlara diğer bazı liflerin dâhil edilmesi, kararlı alım ve sindirim için kritik öneme sahiptir.

Çekirdek boyutundaki değişiklik, hassas işlemeyi daha zor hale getirir. Bazı durumlarda, hafif ve ağır arpa, satıştan önce belirli bir kile ağırlık derecesi elde etmek için harmanlanabilir. Örneğin, kile başına 50 ve 40 pound ağırlığındaki arpa 45 ağırlığındaki arpa elde etmek için karıştırılabilir. Ayrı partilerin karıştırma ve beslemeden önce işlenmesi yemin tutarlılığını artıracaktır.

Tavlama Tavlama, arpaya su ilave edilmesini ve ezmeden önce nem seviyesini arttırmak için 12-24 saat bekletilmesini içerir. Hedef nem içeriği yüzde 18 ile 20 arsındadır. Daha yüksek nemli arpa, daha kolay ezilir ve kuru, sert arpa çekirdek parçalarına kıyasla daha fazla flake ürün elde edilir. Tavlamanın avantajları arasında, ezme işlemi sırasında üretilen daha az ince taneler ve geliştirilmiş rasyon kabul edilebilirliği bulunmaktadır.

Tavlı arpayı ezmek, kuru arpayı ezmeye kıyasla yüzde 11,3 daha az enerji gerektirmektedir (Combs ve Hinman, 1985). Arpa tavlama ve ezme, bazı çalışmalarda kuru ezmeye kıyasla alım ve kazanımı ve diğer deneylerde de verimliliği arttırdı (Hinman ve Combs, 1983; Combs ve Hinman, 1989; Wang ve arkadaşları, 2003). Tavlı ezilmiş arpanın flake kalınlığının azaltılması nişastanın sindirilebilirliğini arttırmıştır (Beauchemin ve arkadaşları, 2001).

Yüksek Nemli Arpa Hasadı Yüksek nemli arpa kuru arpadan 12 güne kadar daha erken hasat edilebilir ve bu da azalan tarla kayıplarına bağlı olarak yüzde 16,7'ye daha fazla verim ile elde edilebilir (Alberta Agriculture and Forestry, 2008). Hasattaki nem yüzde 25 ile 30 arasında olmalı, daha yüksek nem seviyeleri mümkün olsa da ancak tanenin dolması tamamlanmayabilir.

Yüksek nemli tahıllar derhal işlenmeli ve silajlı olarak depolanmalıdır. Hasat edilen tahılın düzleştirilmesini veya öğütülmesini ve depolanmasını kolaylaştırmak için yüksek hacimli işleme ve depolama için uygun hazırlıklara ihtiyaç vardır. Yemlik veya dik silolar veya büyük plastik torbalar bu amaç için faydalıdır.

Gereği gibi işlenmiş ve depolanmış yüksek nemli arpa, silolanacak ve belirgin bir fermente malt-alkol kokusu vererek kahverengi hale gelecektir. Ekstra verim avantajları ile yüksek nemli arpa yemi ve kuru arpa ve tahıl zaten besleme için işlenir. Yüksek nemli arpa depolama hakkında daha fazla bilgi için, http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/ deptdocs.nsf / all / agdex101 adresindeki Alberta Agriculture and Forestry'nin internet sitesini ziyaret edin.

Arpa Peletleme Arpa nişastası, üretilmiş olan peletlerde bağlayıcı görevi görebilir, ancak optimum dâhil etme seviyesi belirlenmemiştir. Diğer bileşenlerle kombinasyon halinde arpa peletleme, düşük enerjili büyütme diyetlerinde işe yarayabilir; bununla birlikte, kuru düzleştirilmiş arpa, bitirme denemelerinde peletlenmiş arpadan daha iyi performansı destekledi (Williams ve arkadaşları, 2008).

Arpayı Buharlı Silindirme Düzleştirme Buharlı silindirle düzleştirme (veya flake hâline getirme), besi rasyonlarında arpanın kuru düzleştirme veya ısıyla düzleştirme ile karşılaştırıldığında ortalama günlük kazanç, yem alımı ve yem verimliliğinde hiçbir avantaj gözlenmemiştir. Buharlı silindirle düzleştirilmiş arpa ile beslenen öküzler için mermerleşme puanları artarken (Hinman ve Combs, 1984), diğer deneyler karkas kalitesi için karışık sonuçlar bildirmiştir (Grimson ve arkadaşları, 1987, Zinn, 1993; ve Engstrom ve arkadaşları, 1992).

YEM BİTKİSİ OLARAK ARPA Arpa, serin topraklara erken ekilebilen serin mevsim mahsulüdür. Arpa, hızla olgunlaşan ve yaklaşık 58 ila 65 gün içinde yem bitkisi için hasat edilebilen çok rekabetçi bir bitkidir. Hızlı yetişme süresi göz önüne alındığında, arpa bazı ortamlarda çift ürün alma için ekilebilir.

Arpa için tohum maliyeti düşüktür ve tohum yeniden tohumlama için birçok çeşitten kurtarılabilir. Yıllık yem bitkisi için bazı spesifik arpa çeşitleri geliştirilmiştir ve tohumlar genellikle ticari olarak elde edilebilir.

Yem bitikisi için geliştirilen arpa çeşitleri genellikle kılçıksızdır ve tahıl çeşitlerine kıyasla olgunluğun daha sonraki bir aşamasında (süt-yumuşak hamur aşaması) hasat edilebilir. Yemlik arpa çeşitleri iki sıralı veya altı sıralı tiplerde olabilir. Rosser ve arkadaşları (2016) olgunluk aşaması sert hamurdan sararmaya doğru ilerledikçe tüm mahsul arpa silajının sindirilebilirliğinin azaldığını belirtmiştir.

Tahıl üretimi için geliştirilen kılçıklı çeşitleri, yem bitkisi olarak kullanılabilir, ancak sığırların ağzını tahriş edebilecek olgun kılçıklardan kaçınmak için baş bağlamadan kısa bir süre sonra hasat edilmeleri gerekir.

Arpa, bir monokültür olarak yetiştirilebilir veya artan protein ve daha fazla verim ile yem bitkisi yetiştirmek amacıyla bezelye ile ekilebilir. Bölgede ve çeşitli üniversite ve tohum şirketi arsa alanlarında yapılan deneyler yerel yem bitkisi verimi ve kalite hakkında bilgiler sağlamaktadır.

Yemlik arpa veya arpa-bezelye karışımları, mahsul yüzde 40 ila 60 neme kadar boynunu bükecek şekilde hasat edilebilir ve haylaj olarak saklanabilir. Haylaj hasadı ve depolama yönergeleri hakkında daha fazla bilgi için “Haylage and Other Fermentated Forages” (http://tinyurl. com/Haylage-OtherFermentedForages) NDSU Uzantı yayınına bakınız.

Yemlik veya tahıl arpa çeşitleri, tam mahsul silajı olarak veya bitkinin veya başın üstünün kesildiği ve uygun neme kadar tedavi etmeye izin verildiği, daha sonra doğranmış ve silaj olarak saklandığı “kafa doğrama” olarak hasat edilebilir. Yemlik arpa veya arpa-bezelye karışık stantları kuru saman olarak da hasat edilebilir.

Hasattaki olgunluk aşaması, yem bitkisi kalitesi üzerinde önemli bir fark yaratacaktır. Optimum kalite için süt aşamasına kadar baş bağlamada hasat yapılması önerilir, ancak yumuşak hamur aşaması biraz daha fazla yem bitkisi verebilir ve bununla beraber makul derecede iyi kalite sağlayabilir. Bezelye ilavesi, yüksek kaliteli yem bitkisini korurken verimi arttırmak için yem bitkisi karışımının daha sonraki bir aşamada hasat edilmesine izin verir.

Saman veya silaj olarak hasat edilen arpa veya arpa-bezelye karışımları, besi rasyonlarında ve et sığırı rasyonlarında yem bitkisi olarak kullanılabilir. Arpa samanı, uygun şekilde takviye edildiğinde yem bitkisi olarak kullanılabilir, ancak kılçıklar endişe vericidir.

SONUÇ Arpa birkaç farklı sığır eti sınıfı için yararlı bir yemdir. Uygun şekilde işlendiğinde, karıştırıldığında ve beslendiğinde arpa mükemmel bir yemlik tahıldır. Besi sığırları için yetiştirme ve bitirme rasyonlarında, yedek düveler için yem bitkisi rasyonlarında ek olarak ve hamile ve süt veren et sığırları için bir enerji ve protein kaynağı olarak kullanılabilir. Araştırmalar, et sığırlarının DON'dan monogastrik hayvanlara kıyasla daha az etkilendiğini göstermektedir.

Arpa işleme, sindirim verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve kararlı rumen fonksiyonunu korumak için özel bir dikkat gerektirir. Rasyonların iyice karıştırılması ve iyi yemlik yönetimi, diğer tahıllarda olduğu gibi arpa rasyonlarında da çok temel önemdedir.

Haberler Kategorisindeki Yazılar
16 Ekim 20231 dk okuma

Rabobank: Tarımsal ürünlerde El Niño etkisi

14 Ekim 20212 dk okuma

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 3,5 milyar dolara koşuyor

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2021 yılının Ocak – Eylül döneminde ihracatını yüz...