BLOG

Sıcak stresi beslenme yoluyla giderilebilir mi?

22 Mayıs 20234 dk okuma
Sıcak stresi süt üretimini sekteye uğratabilir, ancak dünyanın dört bir yanındaki beslenme uzmanlarının ve çiftçilerin kayıplarını tahmin etmelerine ve üretimi yeniden kazanmak için adımlar atmalarına yardımcı olacak yeni araçlar bulunmaktadır. Ayrıca, son araştırmalar sıcak stresi, bağışıklık tepkisi ve ineklerin enflamatuar ve antioksidan durumu arasındaki bağlantıyı inceliyor. Bulgular, geçiş dönemi inekleri için durumun daha da zorlayıcı olabileceğini söylüyor.

ISI STRESİ: DOĞUM SONRASI SÜT İNEKLERİ 
İÇİN BİR TETİKLEYİCİ
Yüksek sıcaklıklar, stres hormonu olarak da bilinen kortizol salgılanmasını tetikler. Bilim insanları, sıcaklık stresinin ineğin doğuştan gelen bağışıklığını etkileyebileceğini, enflamatuar paternleri bozabileceğini ve antioksidan kapasitesini etkileyebileceğini göstermiştir (Li ve ark., 2021). Araştırmalar, sıcaklık ve nem indeksindeki (THI) artışların uterus hastalıkları ve tutulan plasentaların görülme sıklığını artırdığını göstermiştir (Gernand ve ark., 2019). Uterus hastalıkları halihazırda doğum sonrası ineklerin %40’ını etkilemektedir. Diğer çalışmalar, THI arttıkça süt somatik hücre sayısının (SCC) ve bakteriyel kontaminasyonlu süt numunelerinin sayısının arttığını göstermektedir.

Bu durum, inek, neme bağlı olarak 18°C’de başlayabilen ve yaklaşık 68 THI’ye karşılık gelen sıcaklık konfor bölgesinin maksimumuna ulaştığında, konağın direncinin veya patojenlerle mücadele etme gücünün azaldığı anlamına gelebilir.ISI STRESI SÜT ÜRETİMİNİ AZALTIR
Yakın zamanda yapılan bir çalışmada (Molinari ve ark., 2022), sıcak stresine maruz kalan ineklerin süt üretiminde (35,8 ila 31,9 kg/gün) önceki bulgularla (Collier ve ark., 2017) tutarlı bir düşüş görülmüştür. Ayrıca, sıcak stresine maruz kalmayan ineklere kıyasla doğum sonrası dönemde yangısal tepkilerin artması daha muhtemeldir. Aynı bulgular Menta ve ark.,2022 tarafından da ortaya konmuştur. Azalan süt verimi, sıcak dönem ister doğumdan önce, ister doğumdan sonra isterse her ikisinde de meydana gelsin, ısı stresiyle de ilişkilidir.

Hem düvelerde hem de multipar ineklerde süt veriminde azalma gözlenmiş ve doğum sonrası ilk 90 gün boyunca süt verimi 1,7 kg süt/inek/gün’den 2,4 kg süt/inek/gün’e düşmüştür. İnekler buzağılamadan önce veya sonra ya da tüm dönem boyunca sıcak dönemlere maruz kaldıklarında (THI > 72) ısı stresinin sonuçları neredeyse aynı görünmektedir.

Bu bilgiler, sıcak stresinin sonuçlarını hafifletecek önlemlerin, kuruya çıkmadan laktasyonun ilk aylarına kadar tüm geçiş dönemi boyunca dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.KURU MADDE ALIMININ AZALMASI 
HASTALIK RİSKİNİ ARTIRABİLİR
Sıcak dönemlerde kuru madde alımında (KMA) azalma yaygın olarak gözlenir. Araştırmalar, uterus hastalığının buzağılama öncesinde KMA’nın azalması ve beslenme davranışının değişmesiyle bağlantılı olduğunu göstermektedir (Hammon ve ark., 2006; Huzzey ve ark., 2007). Multipar ineklere kıyasla düvelerin ilk buzağılamadan önce daha fazla besin maddesine ihtiyacı vardır çünkü gebeliğin son dönemlerinde yoğun mammogenez gerçekleşir - bu da düve beslenmesinin desteklenmesini daha da önemli hale getirir. Sıcak stresi sırasında gözlenen KMA düşüşünün düveleri multipar ineklerden daha fazla etkilemesi mümkündür. Bu durum, düvelerin uterus hastalıklarına neden daha yatkın göründüğünü açıklayabilir (Menta ve ark., 2022).SICAK STRESİNİ 
YÖNETMEK İÇİN ÇÖZÜMLER
Hem gebelik hem de emzirme dönemindeki ineklerde ısı stresini hafifletmeye yardımcı olabilecek uygulamaların hayata geçirilmesi çok önemlidir.

Isı yükünün fiziksel olarak azaltılması ahır tasarımı, gölgelikler, fanlar ve yeterli su kaynağının sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Çiftlik yöneticileri ayrıca besin alımını sürdürmek, enflamasyonu azaltmak ve ineklerin oksidatif strese karşı direncini desteklemek için beslenme yaklaşımlarına da bakabilir.

Bu çözümler arasında, mikrobiyal bazlı çözümlerin süt ineklerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

 Stres altında yem verimliliğini artırmak için canlı maya
Çalışmalar, ineklerin Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 canlı maya suşunun eklenmesiyle diyetlerinden enerji çıkarma yeteneklerini geliştirebileceklerini göstermektedir. Perdomo ve arkadaşları, 2020, spesifik ısı stresi dozajında (20×109 CFU/baş/gün) beslenen spesifik canlı maya S. cerevisiae CNCM I-1077 (LEVUCELL SC) ilavesiyle ısı stresi altındaki laktasyondaki süt ineklerinde + 130 g süt/kg KMA ile yem verimliliğinde iyileşme olduğunu göstermiştir.

Aynı çalışma, canlı maya ilavesinin çiğneme süresini artırarak ve geviş getirme nöbetleri arasındaki süreyi azaltarak geviş getirme davranışını iyileştirdiğini de göstermiştir. Belirli bir ısı stresi dozajında (20×109 CFU/baş/gün) beslenen S. cerevisiae CNCM I-1077, ruminasyon aktivitesini iyileştirir (Şekil 1), ayrıca kanda daha az enflamatuar bileşik bulunmasıyla enflamasyon belirtilerini azaltır (Şekil 2). Bu da geçiş dönemindeki ineklerde daha önce yapılan çalışmalardaki bulguları doğruluyor (Bach ve ark., 2018, Bach ve ark., 2019).
ANTİOKSİDATİF DENGENİN KORUNMASI
Dengeli bir antioksidan durumunu korumak, gelişmiş bir bağışıklık sistemini desteklemenin ve ısı stresinin artan iltihaplanma ve süt üretiminde azalma gibi olumsuz doğum sonrası sonuçlarını hafifletmenin bir yoludur.

Selenyumla zenginleştirilmiş maya (ALKOSEL) ve süperoksit dismutaz (SOD) bakımından zengin bir takviye (MELOFEED) (Şekil 3 ve 4) gibi yüksek düzeyde biyoyararlanıma sahip spesifik bir antioksidanın yüksek ısı stresi ortamında beslenmesinin

 Doğum sırasında antioksidan kapasiteyi artırdığı (Niwinska ve Andrejewski, 2017; Lallemand Animal Nutrition dahili verileri, 2020),
 Somatik hücre sayısını düşürdüğü (Weiss ve Hogan, 2005; Lallemand Animal Nutrition iç verileri, 2012-2013; 2020,). gösterilmiştir.

Selenyum takviyesi de plasenta retansiyonunda azalma ile bağlantılıdır (Harrison ve ark., 2021).

Lallemand Animal Nutrition, eksiksiz bir mikrobiyal doğal çözümler yelpazesi sunmaktadır. Durumunuza bağlı olarak, uzmanlar size özel bir program önerecektir. Isı Stresi programı sayfamızı keşfedin!


Kapak Dosyası Kategorisindeki Yazılar
08 Ağustos 20237 dk okuma

Sera gazı emisyonlarının günah keçisi inekler

15 Temmuz 20181 dk okuma

Yem Üretim Prosesi ve Yem Üretim Teknolojilerinde Yeni Trendler

Yem üretimi geleneksel anlamda benzer süreçleri içerse de gelişen teknolojiyle beraber sektör, elin...

27 Eylül 20181 dk okuma

Balık Yemi Üretimi, Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Küresel balık yemi piyasasının toplam büyüklüğü hangi rapora bakıldığına göre değişiklik gösteriyor...