BLOG

İnsanlar ve gezegen için bir taahhüt Sosyal sorumluluk neden iş dünyası için anlamlı?

15 Mart 20237 dk okuma

Şirketler, sürdürülebilir palm yağı ürünlerini seçerken, orman katliamını durdurmak ve işçilerin ve yerel toplulukların haklarını korumak için kesin bir taahhütte bulunmaktadır.


Francesca Morgante
Senıor Manager, Europe
RSPO
Uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG’ler) ulaşması için belirlenen yıl olan 2030’a hızla yaklaşırken, çevresel ve sosyal taahhütleri yerine getirmesi için her sanayi kolu üzerindeki baskı artarak devam ediyor. Bu sektörler arasında gıda ve tarım sektörü ile yem sektörü de dahil olmak üzere tüm tedarik zinciri yer almaktadır.  

Gıda ve tarım endüstrisinin özellikle iklim değişikliği ile ilgili çevresel etkisi başarılı bir şekilde belgelenmiştir. Endüstrinin dünyadaki sera gazı emisyonlarının dörtte birini oluşturduğu tahmin edilmektedir ve hayvancılık ve balıkçılık toplam emisyonların %31›ini teşkil etmektedir. Bununla birlikte, sosyal sürdürülebilirliğin sürdürülebilirlik gündeminin önemli bir ayağı olmasına rağmen, sektörün sosyal etkilerini ölçmek genellikle daha zordur. 

Yem sektörü için daha da zorlayıcı olan tedarik zincirinin “görünmezliği”dir. Yem ürünleri, nihai ürüne yalnızca et tüketiminde olduğu gibi dolaylı olarak dahil olduklarından, tüketiciler tarafından genellikle daha az incelenir. Buna ek olarak, tüketiciler genellikle yem ürünlerinin üretiminde kullanılan içerikler hakkında bilgi sahibi değildir. Soya ve mısır iyi bilinen ham madde bileşenleri olsa da, pek çok tüketici palm yağı ve yan ürünlerinin de yaygın olarak kullanılan bileşenler olduğunun farkında değildir.

Sektörde sürdürülebilirliği sağlamak için bütüncül bir yaklaşım benimsemek esastır. Bu, palm yağı kullanımı da dahil olmak üzere tüm tedarik zincirinin hem çevresel hem de sosyal etkilerinin dikkate alınmasını içerir.

PALM YAĞI ENDÜSTRİSİNDE ÇALIŞAN HAKLARINI KORUMAK

Çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek, palm yağı endüstrisinde uzun süredir öncelikli bir alan olmuştur. Sürdürülebilir olmayan bir şekilde üretilen palm yağının etrafında dönen küresel tartışma, büyük ölçüde orman katliamı ve iklim değişikliği ile olan bağlantılarına odaklandı. Yine de, işçilerin korunmasını ve insan haklarını da dikkate alan kapsamlı bir yaklaşım olmadan tamamen sürdürülebilir bir tedarik zinciri elde edemeyiz. 

Hiçbir koruma önlemi uygulanmadığında, palm yağı tarlalarındaki işçiler genellikle göçmenler, yerli topluluklar, çocuklar ve belgesiz veya vatansız işçiler dahil olmak üzere toplumun en savunmasız ve marjinal kesimlerinden seçilir. Çoğu zaman, bu emekçiler, en kritik endişelerini dile getirmek veya temel haklarını savunmak için bir sese veya geçerli yollara sahip olmadıkları için dezavantajlı durumdadırlar ve bu da onları iş istismarına açık hale getiriyor. İşçilerin düşük eğitim seviyeleri ve birçok plantasyonun coğrafi izolasyonu, savunmasızlıklarını daha da artırarak sömürülme risklerini artırıyor.

Göçmen işçiler, sektörde hâlâ devam eden etik olmayan işe alım uygulamaları ve aşırı işe alım ücretleri ile boğuşmaya devam ediyor. Onlara dayatılan mali yük, işçileri borç esareti veya diğer zorla çalıştırma biçimleri ile karşı karşıya bırakabilir. Bu şartlar altında, bu grupların genellikle yasal veya siyasi başvuruya erişim imkanları yoktur.

Uzun süredir toprakların ve ormanlık alanların bekçisi olarak hizmet veren yerli topluluklar da emek sömürüsüne karşı savunmasız durumda. Bu toplulukların ormanlık alanları koruma konusunda uzun bir geçmişi var ve yakın tarihli bir BM raporu, yerli halkların ve kabile halklarının ormanların en iyi savunucuları olduğunu gösteriyor. Arazilerinin gerçek sahipleri olarak, herhangi bir imar veya tecavüze hayır deme hakları var ve bu sebeple, ileriye dönük en sürdürülebilir kalkınma yolunun belirlenmesinde kilit paydaşlar ve karar vericiler olarak görülmelidirler.  

Tüm bu kritik sosyal meseleler göz önüne alındığında, gıda ve tarım endüstrisi, özellikle yem sektörü, sosyal sorumluluğun tedarik zincirlerine yerleştirilmesini nasıl sağlayabilir? Hayvan yemi üreticileri ve tüccarları, et ve süt ürünleri üreticileri ve bunların yanı sıra perakendeciler tedarikçilerine yem, yem katkı maddeleri veya süt ikamelerinin sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilip edilmediğini ve değilse bunu nasıl ele almayı planladıklarını sorarak olumlu değişimi hızlandırmak için değerli bir fırsata sahipler. Bunu ele almanın bir yolu, palm yağı, palm yağı türevleri ve palm çekirdeği ekspellerinin RSPO sertifikalı olmasını sağlamaktır.

RSPO - SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN UYGUN BİR ÇÖZÜM

The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), palm yağının sürdürülebilir üretimi ve kullanımı için standartlar geliştiren ve uygulayan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir üyelik organizasyonudur. Dünya çapında 5200’den fazla üyesi bulunan RSPO, her paydaşın söz sahibi olmasını ve RSPO Standartlarının sürdürülmesinde ortak bir sorumluluk üstlenmesini sağlamak için çok paydaşlı bir süreçle çalışır. RSPO, palm yağı üreticileri, işleyiciler ve tüccarlar, tüketim malları üreticileri, perakendeciler, bankalar ve yatırımcılar ile sosyal ve çevresel STK’lar dahil olmak üzere küresel palm yağı endüstrisinin kilit sektörlerini bir araya getiriyor. 

Önde gelen küresel palm yağı sertifika standartları arasında, Forest Peoples Programı tarafından yürütülen karşılaştırmalı bir araştırmaya göre, en güçlü gereksinimlere sahip olan RSPO, birinci sırada yer alıyor.

Sürdürülebilir kalkınma, 2004 yılındaki başlangıcından bu yana RSPO’nun merkezinde yer almaktadır. RSPO sertifikasyonunun amacı, üç temel alanda olumlu etkiler elde etmektir: insanlar, gezegen ve refah. RSPO, sürdürülebilir palm yağı üretiminin sürdürülebilir geçim kaynaklarını desteklemek, yoksulluğu azaltmak ve ekosistemleri korumak, muhafaza etmek ve geliştirmek arasında bir denge kurması gerektiğini kabul eder. Bu üç alana odaklanan RSPO sertifikasyonu, insanların, çevrenin ve ekonominin refahına öncelik veren sürdürülebilir uygulamaları savunur.

Sürdürülebilir bir palm yağı sektörü, küçük toprak sahipleri de dahil olmak üzere yerel toplulukların önemli karar verme süreçlerine katılmasını ve adil ücret, zenginlik ve istihdam yaratma ve toplulukların sosyoekonomik gelişimi dahil olmak üzere endüstrinin faydalarına ortak erişime sahip olmasını sağlayarak kırsal geçim kaynaklarının ve sosyal refahın iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Sürdürülebilir bir palm yağı zinciri, çevresel sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak toplumsal refaha öncelik vererek, kimseyi geride bırakmayan daha eşitlikçi ve adil bir endüstrinin yolunu açabilir.

Plantasyon işçileri ve küçük çiftçiler, sürdürülebilir üretim uygulamalarını benimseyerek daha sürdürülebilir bir palm yağı tedarik zinciri oluşturmada bütünleyici bir rol oynamaktadır. RSPO sertifikalı yetiştiriciler, kısıtlanmış pestisitlerin ve herbisitlerin kullanımını toksik olmayan yöntemler lehine önemli ölçüde azalttı ve koruma çabalarına ve vahşi yaşamın korunmasına katıldı. Ayrıca, yerel topluluklar karar verme sürecine dahil edilir. Arazi kullanımı ve gelişimi, doğal kaynakların yönetimi ve temel insan haklarının korunması gibi kritik konularda endişelerini dile getirebilir ve geri bildirimde bulunabilirler.

En son Etki Raporunda (2022), RSPO, 248 SDG hedefi/göstergesi ile RSPO’nun çalışması arasındaki 66 doğrudan ve dolaylı bağlantıyı belirleyerek etkilerini SDG’lerle uyumlu hale getiriyor. Etkilerini SDG’lerle tanımlayarak ve uyumlu hale getirerek RSPO, üyelerin sürdürülebilir kalkınmadaki rollerini ve bu kritik hedeflere bireysel, kurumsal, ulusal ve küresel düzeyde en iyi şekilde nasıl katkıda bulunabileceklerini daha iyi anlamaları için bir çerçeve sağlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜNDEMİNDE ŞİRKETLERİN ROLÜ

İşletmeler, özellikle küresel tedarik zincirlerine ve bu sorunlara giderek daha fazla duyarlı hale gelen tüketicilere bağımlı olduklarında, harekete geçmek için güçlü ekonomik ve itibar teşviklerine sahiptir. 

Bilgili tüketicilerin değerlerini karşılayan ürünleri destekleme olasılığı daha yüksektir ve etiketlerin ve içerik listelerinin incelenmesi günlük alışveriş tecrübesinin bir parçası haline gelmiştir. Emtiaların çevreye veya insanlara zarar vermeden üretilmesini sağlamak için her zaman acil bir ihtiyaç ve artan küresel bir endişe var. Sürdürülebilirlik bilincine sahip Y Kuşağı ve Z Kuşağı tüketicileri, yakında tüketici harcamalarının çoğunluğunu oluşturacak ve sektör manzarası, bu değişime hazır olmayanları dışarıda bırakarak dramatik bir şekilde dönüşebilir. RSPO gibi sürdürülebilirlik programlarını tercih eden şirketler ve endüstriler, değer odaklı talebin dinamiklerine uyum sağlamak için daha fazla araca ve tecrübeye sahip olacak. 

Sorumlu liderler, sürdürülebilir büyümenin ancak insanların haysiyet, eşitlik ve özgürlüğe sahip olduğu ortamlardan kaynaklanabileceğini bilirler. 2004’ten bu yana RSPO üyelerinin öncülüğünü yaptığı ortak çabalar, orman katliamının ele alınmasına ve diğer tarımsal tedarik zincirlerindeki ekonomik gelişme ile palm yağı değer zincirindeki en savunmasız paydaşların sosyal refahı arasında bir denge sağlanmasına giden yolu açtı. RSPO üyelerinin onayladığı ve sürdürülebilirliğin kritik zorluğuna güçlü bir cevap sunmak için kendilerini kabul ettiği standartlar. 

Şirketler, sürdürülebilir palm yağı ürünlerini seçerken çok daha büyük bir amaca bağlılıklarını gösteriyor: orman katliamını ve çocuk işçiliğini durdurmak, dünya çapında binlerce çiftçinin yaşamını ve geçimini iyileştirmek ve işçi ve topluluk haklarının korunmasını sağlamak. Bu etkilerin tümü BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumludur ve RSPO Standartları benimsendiğinde ve kaynak sağlama politikalarında uygulandığında bir şirketin anlatısının bir parçası olabilirler.


Makale Kategorisindeki Yazılar
11 Ekim 20224 dk okuma

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, dünya çapında gıda, beslenme ve istihdam sağlamanın anahtarı

12 Eylül 20237 dk okuma

WASDE’nin Şifresi: Küresel yem dinamiklerine bakış